Seppo Laine Oy

Tjänster

Seppo Laine Oy står till din tjänst – effektivt och ansvarsfullt

Tjänster

Av oss får du professionell och effektiv service för alla dina IPR-behov. Tack vare vår långa erfarenhet och vårt omfattande yrkeskunnande kan vi också ta hand om stora IPR-portföljer. Med samma yrkeskunnande och orubbliga serviceinriktade inställning sköter vi också små uppdrag. Dina ärenden är i goda händer hos oss.

Vi har över 30 års erfarenhet inom följande områden:

 

Patent och nyttighetsmodeller

Vi hjälper dig att få bra patent och nyttighetsmodeller till förmån för ditt företag

Patent- och nyttighetsmodellsystemet baserar sig på att uppfinnaren ger sin uppfinning till känna och får därmed ensamrätt att professionellt utnyttja uppfinningen under en begränsad tidsperiod. Ett bra skydd grundar sig på rätt formulerade patent- och skyddskrav samt tydliga definitioner. Vi fäster uppmärksamheten på just detta. Vi har expertisen att formulera en patent- och nyttighetsmodellansökan som gagnar ditt företag på bästa möjliga sätt samt även att skaffa ensamrätter baserade på dessa.

Vi känner till alla tekniska områden och internationellt arbete.

Vi behärskar alla tekniska områden, såsom kemi, bioteknik, mekanik, elteknik och informationsteknik så att du hittar en expert hos oss även för ditt verksamhetsområde. Patentbranschen är mycket internationell, och genom vår erfarenhet och vårt kontaktnät kan vi erbjuda service som täcker hela världen.

Vårt företag har bland annat ett eget US-patentombud, som kan sköta US-ansökningar utan mellanhänder. Dessutom har vi minst två europapatentombud (EP-ombud) inom varje tekniskt huvudområde (kemi/biokemi, elteknik och mekanik/fysik). Alla våra EP-ombud har genomgått den 2-åriga EP-grundutbildningen som organiseras av CEIPI. Dessutom har alla våra EP-ombud som kom in i branschen efter 1995 avlagt det mycket krävande EQE-provet.

Stäng X


Varumärken och mönsterskydd

Vi erbjuder professionell hjälp i alla skeden med varumärkes- eller mönsterskydd

Registrerade och väl skötta varumärkesrättigheter ger ditt företag en positiv image och ett gott rykte, som i problemsituationer kan underlätta i svåra frågor gällande bevisning och argumentation. Bekanta dig med våra jurister tästä >>

Vårt varumärkesteam hjälper dig med varumärkes- och mönsterrättigheter, allt från erhållandet av skyddet till upprätthållning, bevakning, nyttjande och försvarandet av de erhållna rättigheterna, både i Finland och utomlands.

Vi hjälper dig bl.a. med följande frågor:

Varför lönar det sig att registrera ett varumärke?
Hur söker man skydd?
Vad bör göras efter att ett varumärke registrerats?

Stäng X


Nyhetsgranskningar, analysering och allmän rådgivning

Vi hjälper dig med nyhetsgranskning och analysering samt ger goda råd i knepiga situationer

Granskningar utgör en viktig del av både våra patent- och varumärkestjänster (relevanta länkar). Vi utför bl.a. nyhetsgranskningar och granskningar av marknadsförings- och framställningshinder (Freedom-to-operate-analyser). Vi utför granskningarna och analyserar resultaten i den omfattning du önskar. Vi ger även allmän rådgivning i alla ärenden som berör immaterialrättigheter och skyddsomfång, samt vid relaterade ärenden, såsom vid övertagande av uppfinningar, behandling av uppfinningsanmälningar och uppställning av kontrakt.

Med nyhetsgranskningar utförda av oss minimerar du riskerna beträffande din verksamhet.

Stäng X


Rättegångar och rättstvister

Vi har lång erfarenhet av arbete i samband med rättegångar och tvister

Ifall enighet om omfånget av ett patent- eller varumärkesskydd inte kan uppnås med patentverkets granskare, eller ifall stridigheter gällande skyddsomfånget uppstår med en tredje part, är det möjligt att en invändning, ett besvär eller en rättegång kan bli aktuell.

Vi har aktivt deltagit i finska rättegångar, där intrång och interimistiska beslut behandlats, samt även deltagit i förberedelserna för rättegångarna tillsammans med våra samarbetspartners och konsulterar gärna våra kunder i dessa ärenden.

Invändningsärenden i Finland, vid Europeiska patentverket och delvis även i Sverige har vi skött själva, både som representanter för invändaren och som representanter för patent- eller varumärkesinnehavaren. Våra professionella EP-patentombud kan även sköta muntliga förhandlingar vid Europeiska patentverket EPO.

Vår erfarenhet omfattar också besvärsärenden vid finska besvärsnämnden och i högsta förvaltningsdomstolen, där vi många gånger representerat våra kunder framgångsrikt genom hela processen. Vi är också erfarna i besvärsärenden vid Europeiska patentverkets besvärsnämnd, där vi framgångsrikt representerat våra kunder under hela processen från de skriftliga stadierna till de muntliga förhandlingarna.

Stäng X


Årsavgiftsservice

Vi tar noggrant hand om årsavgifter både i Finland och andra länder.

Upprätthållning av ett patent i vilket land som helst förutsätter betalning av avgifter till de lokala patentverken. I de flesta länder bör dessa avgifter betalas årligen, varvid man i allmänhet talar om årsavgifter. Praxisen varierar från land till land och i flera länder måste betalningarna påbörjas redan i det skede då ansökan har inlämnats, men inget patent ännu beviljats. Vi känner till förfaringssätten i alla länder och kan agera i enlighet med dessa.

Vår årsavgiftsavdelning kan erbjuda dig bevakning av betalningsfristerna för dessa avgifter och kan vid behov se till att de betalas i tid och på rätt sätt i varje land.

Du kan lugnt låta oss sköta alla års- och förnyelseavgifter.

  • I årsavgiftsärenden ber vi dig ta kontakt via adressen: renewals(at)seppolaine.fi

Stäng X


Skolning

Har du gått vilse i IPR-djungeln? Vi kan skola nyckelpersoner i ditt företag att hitta vägen.

Ingen har medfödd expertis. Kunskap föds genom erfarenhet. Våra professionella experter föreläser regelbundet vid bl.a. AaltoPRO och Aalto-universitetet samt håller kurser även vid andra universitet. Vi skräddarsyr gärna skolningar för dina specifika behov och planerar skolningen tillsammans med dig, så att innehållet blir det bästa möjliga och skolningen blir motiverande för alla deltagare.

Som exempel i vår grundutbildningsprogram kan vi nämna ”Patent- och varumärkessystemets grunder”, ”Att avfatta en patentansökan och en ansökan om nyttighetsmodell”, ”Patent som informationskällor”, ”Ett patents skyddsomfång” samt ”Patent som skyddar och förhindrar produktutveckling”.

Vi skräddarsyr den bäst passande skolningen för ert företag. Genom att tillsammans planera skolningens tema och innehåll uppnås de bästa möjliga fördelarna för er personal. Berätta för oss i vilket ämne ert företag behöver skolning så utarbetar vi en motiverande skolning för er personal.

Stäng X


Översättningstjänster/EP-valideringar

Vi tar även hand om utmanande översättningar, oavsett källspråk.

Vi översätter patentansökningar, patent och motsvarande teknisk-juridiska texter. Till exempel krävs det en översättning för att registrera ett europapatent i Finland. Ofta räcker det med att översätta patentkraven, men i vissa fall är det nödvändigt att översätta även beskrivningen. Förutom hela patenttexter gör vi partiella översättningar för till exempel nyhetsgranskningar och hinders- eller intrångsanalyser.

Förutom våra egna translatorer har vi en stor grupp externa översättare som samarbetspartners, så att vi alltid hittar en lämplig översättare alltefter textens innehåll och språken ifråga. Att välja en lämplig översättare är synnerligen viktigt, eftersom en lyckad översättning är en förutsättning för att kundens rättigheter ska bli skyddade även på målspråket. Valet av översättaren är viktigt också därför att patenttexternas språk ibland kan vara högst komplicerat och kombinationen av patentjuridik och den nyaste teknologin ofta utgör en verklig utmaning för översättaren.

I översättningsärenden ber vi dig ta kontakt via adressen:
translations(at)seppolaine.fi

Stäng X


 

Våra experter är medlemmar i bl.a. Följande organisationer:

 

  • Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle (FICPI), internationell organisation för patent- och varumärkesombud
  • Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI), internationella föreningen för immaterialrätt
  • European Patent Institute (epi)
  • Standing Advisory Committee before the EPO, Patent Documentation and Information sub-committee (SACEPO/PD), utskott för patentdokumentation och patentinformation vid Europeiska patentverket
  • Patent Information Users Group (PIUG), internationell sammanslutning för användare av patentinformation
  • Finska patentombudsföreningen (SPAY)
  • Finska föreningen för industriellt rättsskydd (STY)

 

Vi följer branschens allmänna uppdragsvillkor >>
Läs våra senaste nyheter >>