Handlingsfrihetsutredning, FTO

Planerar du att börja utnyttja en ny produkt eller metod kommersiellt? Innan du skrider till åtgärder lönar det sig att säkra att du kan komma in på marknaden utan att göra intrång på någon annans patenträttigheter. En handlingsfrihetsutredning gör risken för intrång betydligt mindre.

Vår kartläggning ger information om sådana patent och anhängiga ansökningar som kan begränsa eller rent av förhindra den verksamhet som du planerat. Du får en lista på de relevanta publikationerna och dessutom ger det av våra ombud som bäst behärskar ditt tekniska område en analys av de publikationer (3-6 st) som är mest relevanta, och utvärderar risken för intrång. Uppgifterna om statusen hos de analyserade publikationerna i de länder du definierar ingår i vår utredning, i den mån de kan erhållas ur offentluga databaser som Inpadoc eller de nationella patentverkens databaser.

Det viktigaste skedet i en handlingsfrihetsutredning är att definiera en entydigt begränsad produkt eller metod och utföra en omsorgsfull och möjligast täckande sökning riktad till detta objekt. Vid vår FTO-utredning används branschens bästa verktyg, och sökningen utförs av ett av våra patentombud som specialiserat sig på sökningar, eller av en samarbetspartner.

Ju tidigare under produktutvecklingsprojektets gång du har reda på andra aktörers eventuella patenträttigheter, desto kostnadseffektivare kan du modifiera dian egna planer vid behov – du sparar tid och möda! Du får också en bra bild av i vilken riktning det lönar sig att styra dina egna IP-rättigheter.

Känner du till IPR-situationen inom ditt eget marknadsområde? Om inte, ta kontakt med Hanna, vår FTO-koordinator, så reder vi gemensamt ut om det i läget är skäl att göra en handlingsfrihetsutredning.

Priset för handlingsfrihetsutredningspaketet är 6000 € + mvs.